ತಾವೋ ತಿಳಿವು #62 ~ ಸಮಾಧಾನ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಮರು ನಿರೂಪಣೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ? ನೀವೋ ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೋ ? ಯಾವುದು … More