ಸುರಕ್ಷಿತ ವಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ : ಬೆಳಗಿನ ಹೊಳಹು

ಸುರಕ್ಷಿತ ವಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದರಷ್ಟೆ ಹೊಸತೇನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ…. ಸುರಕ್ಷಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿರಲು ಯಾರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ನಮಗೆ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.  ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಬೇರೆ ಮಾತು. ಅದು ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮಾತು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಈ ಮಾತು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.  ಇದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸುವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕಥೆಯೊಂದಿದೆ.  ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ತೋಟಕ್ಕೆ […]