ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ದುರ್ಭಿಕ್ಷವಿಲ್ಲ ! : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ, ವಿದುರ ನೀತಿಯಿಂದ

ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡುವುದು ‘ವಾಚೋ ವಿಗ್ಲಾಪನಮ್’. ಅದು ವಾಗ್ದೇವಿಯನ್ನು ಬಳಲಿಸಿದಂತೆ. ವಾಕ್ ಶಕ್ತಿಯ ದುರುಪಯೋಗ. ನಮಗಿರುವುದು ವಾಕ್ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ~ ಎನ್.ರಂಗನಾಥ ಶರ್ಮರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ (ವಿದುರನೀತಿ । ಆಕರ: ಸೂಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ)