ಹೈಡ್ರಾ ಸರ್ಪ ಮತ್ತು ಹೆರಾಕ್ಲೀಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿ  :  ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು  ~ 17

ಹೆರಾಕ್ಲೀಸ್  ಅಯೊಲಾಸನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಹೈಡ್ರಾ ಸರ್ಪದ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿದು, ಕೊಂದುಹಾಕಿದ. ಈ ಮೂಲಕ ಯೂರಿಸ್ತ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ .  (ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚೇತನಾ … More

ಹೀರಾದೇವಿಯ ಎದೆಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮಿ ಹರಿದ ಹಾಲೇ ‘ಕ್ಷೀರಪಥ’ : ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು ~ 15

ಆಂಫಿಟ್ರಿಯೋನ್, ಆಲ್ಕ್ ಮೀನಿ, ಟಾಫಿಯನ್ನರ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧ, ಸ್ಯೂಸ್ ದೇವನ ಪ್ರಣಯ, ಹೆರಾಕ್ಲೀಸ್ (ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್) ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹೀರಾ ದೇವಿಯ ಸಿಟ್ಟು…. ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚೇತನಾ … More

ಅಟ್ಲಾಸನಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿದ ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್ : ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು  ~ 7

ಅಟ್ಲಾಸನ ಉಪಾಯವೇನೆಂದು ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಊಹಿಸಿದ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರತಿ ತಂತ್ರ ಹೂಡಿ, “ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಗಲು ತರಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿಂಹದ ಚರ್ಮದಿಂದ ಸಿಂಬಿ … More