ನನ್ನೊಡೆಯನ ಕಂಡೆನು | ರಮದಾನ್ ಕಾವ್ಯ ವ್ರತ #4; Sufi Corner

ಮೂಲ: ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲ್ ಹಲ್ಲಾಜ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಸುನೈಫ್