ಜಪಾನೀ ಹಾಯ್ಕುಗಳು, ಹೊಸ ಕಂತು

ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ