ಹಾಯ್ಕು, ಹೊಸ ಕಂತು…

ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ