ಜಪಾನೀ ಹಾಯ್ಕುಗಳು, ಹೊಸ ಕಂತು

ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ