ರೂಮಿ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ : Tea time story

ಜಲಾಲುದ್ದಿನ್ ರೂಮಿಯ ‘ಮಸ್ನವಿ’ ಇಂದ…