ಕಾಮನ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಕಾವ್ಯದ ಹೋಳಿ : ಅರಳಿಮರ posters

ಶೃಂಗಾರ ರಸ, ಬದುಕನ್ನು ಸಹ್ಯವೂ ಸುಂದರವೂ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರಿಸುವ ರಸ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿರಂತರತೆಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಕಾಮದೇವನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಈ ದಿನ, ಕೆಲವು ಶೃಂಗಾರ ಹನಿಗಳು, ನಿಮಗಾಗಿ… । … More

ಕಾಮದೇವನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? : ಇಲ್ಲಿದೆ 8 ಪರಿಚಯ ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳು…

ಇಂದು ಹೋಳಿಹುಣ್ಣಿಮೆ. ಇದು ಕಾಮನ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಕಾಮದೇವನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹಿಸಿ, ಕೆಟ್ಟ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಸತ್ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕಲ್ಪ … More