ತೃಣೀಕರೋತಿ ತೃಷ್ಣೈಕಾ….| ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠದಿಂದ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ

ತೃಣೀಕರೋತಿ ತೃಷ್ಣೈಕಾ…. | ಒಂದೇ ಒಂದು ತೀವ್ರ ಹಂಬಲ, ಕೇವಲ ಒಂದು ತೀವ್ರ ಹಂಬಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ.