ಮಾತು ಹೇಗಿರಬೇಕು? : ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್

ಮಾತಿನ ಕುರಿತು ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನನ ಪ್ರವಾದಿ ಕೃತಿಯ ‘ಅಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ’ ಹೇಳುವುದು ಹೀಗೆ…..

Leave a Reply