ನವರಾತ್ರಿ : ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ ಮಂತ್ರ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ ಪೂಜೆ