‘ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ’ ದೇವಿಯ ಮಂತ್ರ: ನವರಾತ್ರಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ ಪೂಜೆ