ದೈವತ್ವದ ಕುರಿತು : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನಾವು ದೈವತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿರುವುದು, ದೈವತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದು, ದೈವತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವು ನಮಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ, ಇಂಥಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವವನ್ನ ನಾವು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಮಾತ್ರ…. ~ ಓಶೋ| ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಬಗೆ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನೀವು ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ, ಬಹಳ ಖುಶಿಯಿಂದ ಈ ಖಿನ್ನತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಖಿನ್ನತೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಥಟ್ಟನೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ! ~ ಓಶೋ । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಖಾಲಿ ಆಗುವುದೆಂದರೆ… : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳಚಿ ಬಿಡಿ. ಅವುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಹಾಯವೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ! ~ ಓಶೋ; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಕಷ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆ… । ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಟಗಳು ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೌದೆ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಕಟದ ಸಂಗತಿಗಳೇ ನಮಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ! ~ ಓಶೋ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ ವಚನಗಳು : ಅರಳಿಮರ Posters

ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ ಶರಣ ಪರಂಪರೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ‘ಕಲಿದೇವ’ ಇವರ ವಚನಾಂಕಿತ. ಇಂದಿನ ಬೆಳಗಿಗೆ ಶರಣ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ 4 ವಚನಗಳ ಚಿತ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ… ಆಕರ ಕೃಪೆ: https://vachana.sanchaya.net/