ಬಡತನ ಸಿರಿತನ ಹೀಗೆ… | ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಕುಬೇರನೂ ದಟ್ಟದರಿದ್ರನಾಗುವುದು, ಬಡವನೂ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುವುದು ಹೀಗೆ…