ಪ್ರೇಮ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ… । ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಡೈರಿ

ಪ್ರೇಮ ಚಲನಶೀಲ. ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಅನಿಶ್ಚಿತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಲನೆಗೆ ನಿಂತ ನೆಲದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೀಳಬೇಕು. ಹೆಜ್ಜೆ ಕಿತ್ತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಭಾವನೆ ಹೊಮ್ಮುವುದು. ಹೆಜ್ಜೆ ಕೀಳೋದು…

ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಮ್ಮನನ್ನು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಿಲೋ ಭಾರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ತೂಗುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಪ್ರೇಮದ…

‘Ex nihilo nihil fit’ ಅಂತಾನೆ ಪರ್ಮೆನಿಡಸ್! : ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಡೈರಿ

ಯಾವುದು ಆತ್ಯಂತಿಕವೋ ಅದು ಸತ್ಯ, ಯಾವುದು ಸತ್ಯವೋ ಅದು ಆತ್ಯಂತಿಕ. ಸತ್ಯ, ನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ. ಸತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದ್ದು. ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಪರಮಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಋತದ…

ಇರುವುದೊಂದೇ ಸತ್ಯ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಇದು ಪತಂಜಲಿಯ ಧೋರಣೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸತ್ಯ ಒಂದೇ, ಮತ್ತು ಆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು… ~ ಓಶೋ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ; ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಗಯಟೆ ಮತ್ತು ಬಾಶೋ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು : To have or To be #8

ಟೆನಿಸನ್ ನ ಹೂವಿನೊಡನೆಯ ಸಂಬಂಧ, ‘ಹೊಂದುವ’ ಬಗೆಯ ಜೀವನ ವಿಧಾನ, ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯನ್ನ ಹೊಂದುವ ಬಗೆಯದು – ಇದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯಲ್ಲದ್ದಿದ್ದರೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಗೆ. ಆದರೆ…

Having ಮತ್ತು Being ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆ: To have or To be #7

ಜಗತ್ತು ಕಂಡು ಮಹಾ ದಾರ್ಶನಿಕರು (Great masters of living), having ಮತ್ತು being ಗಳ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಚಿಂತನಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧನ…