ಅರೆಬರೆ ಪಂಡಿತರೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ~ ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ ಭರ್ತೃಹರಿಯ ನೀತಿ ಶತಕದಿಂದ…