ಇರುವುದು ಇಲ್ಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ… : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಗೀತೆ…