ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ನಾಶವಾಗಿಬಿಟ್ಟರೆ… : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ನಾಶವಾಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಮೊದಲಿನ ಅದೇ ಮುಗ್ಧ ಮಗು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಯಾವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.…

ಎಕ್ಹಾರ್ಟ್ ನ having ಪರಿಕಲ್ಪನೆ : To have or to be #25

“ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಖಾಲೀ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಎಕ್ಹಾರ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ, ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ…

ಕವಿಯಲ್ಲದೆಯೂ ಪದ್ಯ ಬರೆಯುವುದು… : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಸೂಫಿಯಿಸಂ ನಲ್ಲಿಯ ಸೂಫ್ ಎಂದರೆ ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆ. ಮತ್ತು ಸೂಫಿ ಎಂದರೆ ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿದವನು. ಸನಾಯಿ ಬಿಳೀ ಅಂಗಿ, ಕಪ್ಪು ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಇದರ ಹಿಂದೆ…

ಖಾಲಿತನದ ಆನಂದ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಖಾಲೀತನ ಸಾಧ್ಯಮಾಡುವ ಆನಂದ – ಅದು ದೈಹಿಕ ಸುಖವೂ ಅಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ಸುಖವೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಭೌತಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಮೀರಿದ ಸ್ಥೀತಿ (transcendence). ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ, ನೀವು…

ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಡಿಗೆ, ಪದ ಪದಕ್ಕೂ ದಾರಿ! : ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಡೈರಿ

ಮನೆಯ ಮುಚ್ಚಟೆಯಲ್ಲಿ, ತಲೆ ಎತ್ತಿದರೆ ಛಾವಣಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ? ಕಂಫರ್ಟ್ ಜೋನಿನಲ್ಲಿ ಕುಂತರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣುವುದೆ? ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸವಲತ್ತಿನ ಸುಖ ಮುರಿಯಬೇಕು. ಅಲೆಮಾರಿಯಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಷ್ಟೂ ದಾರಿ…