ಹರಿದಾಸರ ಅಂಕಿತಗಳು- ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ

ಹರಿದಾಸರ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ ಎಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದದ ಸಂಗತಿ. ಅಂಕಿತಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಸಿ ಪದ್ಯಗಳ ರಚನಾಕಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಾಗ – ಬೇರೆ,ಬೇರೆ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು/ಆಕರಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ,ಹರಿದಾಸರ ಜೀವನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕೂಡಾ ನೆರವಾಗಬಲ್ಲವು… । ನಾರಾಯಣ ಬಾಬಾನಗರ, ವಿಜಯಪುರ