ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ!!

ಅರಳಿಮರ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನೆರಳು, ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರವೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳು, ವಾಗ್ವಾದ, … More