ತಾವೋ ತಿಳಿವು #1

ಮೂಲ: ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಸಬಹುದಾದ ತಾವೋ ಅನನ್ಯ ಹೇಗಾದೀತು? ಹೆಸರನ್ನು ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದರೆ ಆ ಹೆಸರು ಕಳ್ಳ ಹೆಸರಲ್ಲವೇ? ಹೆಸರಿಲ್ಲದ್ದು … More