ಕೂಡಿ ಬಾಳುವಂತಿರಲಿ…| ಋಗ್ವೇದ ಸುಭಾಷಿತ

ಈ ದಿನದ ಸುಭಾಷಿತ …