ಕೂಡಿ ಬಾಳುವಂತಿರಲಿ…| ಋಗ್ವೇದ ಸುಭಾಷಿತ

ಸಮಾನೀ ವ ಆಕೂತಿಃ ಸಮಾನಾ ಹೃದಯಾನಿ ವಃ|
ಸಮಾನಮಸ್ತು ವೋ ಮನೋ ಯಥಾ
ವಃ ಸುಸಹಾಸತಿ||ಋಗ್ವೇದ: 8.49.4||

ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸಮಾನವಿರಲಿ.  ಹೃದಯ ಭಾವನೆ ಸಮಾನವಿರಲಿ.  ಯಾವ ಬಗೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಇರುವ ಭಾವವು ಬೆಳೆಯುವುದೋ ಆ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಡೆ-ನುಡಿ ಇರಲಿ.

Leave a Reply