ಪ್ರೇಮಿ ಏನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು? : ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ

ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃ಼ಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ, ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ…

Leave a Reply