ಸಭ್ಯ ಹೆಣ್ಣಿನ ಆನಂದವೇ… | ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ

ಆಧಾರ : ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ, ಭರ್ತೃಹರಿ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply