ಬಾಶೋನ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಪದ್ಯ

ಹೈಕು ಕವಿ ಬಾಶೋನ ಸಾವಿನ ಪದ್ಯ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply