ಸುಂದರ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಖ ಎದುರಾದಾಗ… | ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ

ಆಕರ: ಭರ್ತೃಹರಿ | ರಚನೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply