ಸುಂದರ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಖ ಎದುರಾದಾಗ… | ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ

ಆಕರ: ಭರ್ತೃಹರಿ | ರಚನೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply