ಕೆಡುಕರನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವುದು! : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ, ನೀತಿ ಶತಕದಿಂದ…

Leave a Reply