ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ನೋವು! : ಸೂಫಿ corner

ಮೂಲ: ಸೂಫಿ ಕವಿ ಹಫೀಜ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply