ಶರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕನ 6 ವಚನಗಳು

ಶಿರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದವಳು. ಈಕೆ ಶರಣ ಅಜಗಣ್ಣನ ಸೋದರಿ. ಇವಳದು ಅನನ್ಯ ಭ್ರಾತೃಪ್ರೇಮ. ಈಕೆಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಗುರು, ತಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಣ್ಣನೇ ಆಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಕೆಯ ವಚನಾಂಕಿತವೂ ಅಜಗಣ್ಣ ಎಂದೇ ಇದೆ.

ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕನ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಗಳು ದೊರಕಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 6 ಇಲ್ಲಿವೆ.

2

3

4

5

6

(ವಚನ ಆಕರ ಕೃಪೆ: ವಚನ ಸಂಚಯ)

Leave a Reply