ಒಂದು ನಸ್ರುದ್ದಿನ್ ಕಥೆ | Tea time story

ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್, ಹುಡುಗಿಗೆ ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ!? ಕಥೆ ಓದಿ! | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply