ಸುರನದಿಯ ತೀರ್ಥ…

ಇಂದು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನ. ಈ  ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಶಾರದಾ ದೇವಿಯವರನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದ ‘ಮಹಾಮಾತೆ’ ಪದ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ…

Leave a Reply