ಪುಣ್ಯವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಕುವ ಸಂತೋಷ | ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ…

ಆಕರ: ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ | ರಚನೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

Leave a Reply