ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ, ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಟದಿಂದ…

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ, ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠದಿಂದ…

ಅಪಿ ಮೇರು ಸಮಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಮಪಿ ಶೂರಮಪಿ ಸ್ಥಿರಂ ।
ತೃಣೀ ಕರೋತಿ ತೃಷ್ಣೈಕಾ ನಿಮೇಷೇಣ ನರೋತ್ತಮಮ್ ॥

ಮನುಷ್ಯನು ಮೇರು ಪರ್ವತದಂತೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರಾಜ್ಞನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಶೂರನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿ; ಏನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆಸೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ॥ ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠ 17:50 ॥

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.