ಎಂಥ ನೀರಸ ದಿನವಾದರೇನು!? : ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ…

ಆಕರ: ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ | ರಚನೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

Leave a Reply