ಪ್ರೇಮವೇ ದಾರಿ, ಪ್ರೇಮವೇ ಧರ್ಮ; ರಮದಾನ್ ಕಾವ್ಯ ವ್ರತ | ಸೂಫಿ Corner

ಮೂಲ :  ಇಬ್ನ್ ಅರಬಿ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಸುನೈಫ್
ನನ್ನ ಹೃದಯಕೆ
ಹಲವು ರೂಪಗಳು;

ಚಿಗರೆಗಳ ಬಯಲು
ಸಂತರ ಕುಟೀರ

ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ದೇವಾಲಯ
ಕಾಬಾವಿದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ

ತೌರಾತಿನ ಫಲಕಗಳು
ಕುರಾನಿನ ಪುಟಗಳು
ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ‌ ಹೃದಯ

ಮತ್ತು,
ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ
ಪ್ರೇಮದ ಕಾರವಾನು ಹೊರಟ ದಿಕ್ಕು
ನನಗೆ ದಾರಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply