ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು

ಇಂದು ಬಸವ ಜಯಂತಿ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಲಿ…

1

2

3

4

5

6

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

1 Response

  1. ಜುಡಿತ್

    ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ
    ಸಾರ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ.
    ಅವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ
    ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ ಖಂಡಿತ.

Leave a Reply