ಗ್ರಹಿಸಿದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ ಉತ್ತರ ರಾಮಚರಿತದಿಂದ …

ವಿತರತಿ ಗುರುಃ ಪ್ರಾಜ್ಞೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಯಥೈವ ತಥಾ ಜಡೇ |
ನ ತು ಖಲು ತಯೋರ್ಜ್ಞಾನೇ ಶಕ್ತಿಂ ಕರೋತ್ಯಪಹಂತಿ ವಾ||
ಭವತಿ ಚ ಪುನರ್ಭೂಯಾನ್ ಭೇದಃ ಫಲಂ ಪ್ರತಿ ತದ್ಯಥಾ |
ಪ್ರಭವತಿ ಶುಚಿರ್ಬಿಂಬಗ್ರಾಹೇ ಮಣಿರ್ನ ಮೃದಾಂ ಚಯಃ ||

ಗುರುವು ದಡ್ಡರಿಗೂ ಜಾಣರಿಗೂ ಕೂಡಿಯೇ ಸಮಾನವಾಗಿಯೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರುವುದು. ಅವರ ಗ್ರಹಣಶಕ್ತಿಯು ಗುರುವಿನ ಅಧೀನವಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಮಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅವು ಬೆಳಕು ಬೀರುವವು. ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು ಹಾಗೆ ಹಾಯಲಾರವು.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply