ಸುಳ್ಳರ ಮಾತು, ಸತ್ಯವಂತರ ಮಾತು… | ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ…

ಅಸದ್ಭಿಃ ಶಪಥೇನ ಉಕ್ತಂ ಜಲೇ ಲಿಖಿತಂ ಅಕ್ಷರಂ | 
ಸದ್ಭಿಃ ತು ಲೀಲಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶಿಲಾಲಿಖಿತಮ್ ಅಕ್ಷರಮ್ ||

ಅರ್ಥ: ಸತ್ಯವಂತರಲ್ಲದವರು (ಸುಳ್ಳರು) ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರೂ, ಅದು ನೀರ ಮೇಲಿನ ಬರಹದಂತೆ ಅಲ್ಪಾಯುಷಿಯಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸತ್ಯವಂತರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡಿದ ಮಾತು ಕೂಡಾ ಶಿಲಾಶಾಸನದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply