ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ… | ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ, ಬುದ್ಧಚರಿತದಿಂದ…

1 Comment

  1. ಸುಂದರ ವಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸರಳ

Leave a Reply