ಶಿವಸ್ತುತಿ : ಚಿತ್ರ – ಸ್ತೋತ್ರ

ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ, ಮಂಗಳಕರ ಶಿವ ಮಹಾದೇವನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ…

ಕಲಾವಿದರು : ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ

https://youtu.be/iaxMJKnLeBE

Leave a Reply