ಕಮಲ ಪರಾಗ ಪ್ರೇಮ : ಬಿಲ್ಹಣನ ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ

ಮೂಲ: ಬಿಲ್ಹಣನ ಚೌರಪಂಚಾಶಿಕ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

Leave a Reply