ರಾಬಿಯಾ ತಿಳಿವಿನ ಹೊಳಹು : ಸೂಫಿ Corner

ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

4

5

6

Leave a Reply