ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್ ಕಾವ್ಯ ಹನಿಗಳು : ಅರಳಿಮರ posters

ಮೂಲ: ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Leave a Reply