ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಕುರಸೋವಾ’ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ‘ಅಕಿರ ಕುರಸೋವಾ’ರ ಕೆಲವು ಹೊಳವುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ… | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

Leave a Reply