ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ‘ತಿಳಿಗೊಳ’ : ಅರಳಿಮರ Posters ~ 2

ಜಗತ್ತಿನ ಖ್ಯಾತ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಹೊಳಹುಗಳ ಎರಡನೇ ಕಂತು, ಇಂದಿನ ಅರಳಿಮರ postersನಲ್ಲಿ| ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಮೊದಲನೇ ಕಂತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ: https://aralimara.com/2021/10/02/posters-14/

1

2

3

4

5

6

Leave a Reply