ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ರೆನೆ ಡೆಕಾರ್ಟ್’ : ಅರಳಿಮರ posters

ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ರೆನೆ ಡೆಕಾರ್ಟ್ ಚಿಂತನೆಯ ಹೊಳಹುಗಳು… | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

Leave a Reply