ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಕೋಟ್ಝೀ’ : ಅರಳಿಮರ posters

ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಜೆ ಎಂ ಕೋಟ್ಝೀ ಹೊಳಹುಗಳು, ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ… | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Leave a Reply