ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಟೋನಿ ಮೊರಿಸನ್’ : ಅರಳಿಮರ posters

ಜನಪ್ರಿಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ತಿ, ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಟೋನಿ ಮೋರಿಸನ್, ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ… | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ; ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

4

5

6

7

8

9

Leave a Reply