ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಪರ್ವೀನ್’ ಶಾಯರಿ : ಅರಳಿಮರ posters

ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ವೀನ್ ಶಕೀರ್ ಶಾಯರಿಗಳ ಝಲಕ್… | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Leave a Reply