ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಪಾಜ್’ ಕಾವ್ಯ ಹನಿ

ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಕವಿ ‘ಓಕ್ಟೇವಿಯೋ ಪಾಜ್’ ಕಾವ್ಯ ಹನಿಗಳು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Leave a Reply