ಜೇಡ ಹೆಣೆದ ಬಲೆಯಂತೆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ : ಬೆಳಗಿನ ಹೊಳಹು

ಯಥೋರ್ಣ ನಾಭಿಃ ಸೃಜತೇ ಗೃಹ್ಣತೇ ಚ : ತನ್ನದೇ ಹೊಕ್ಕುಳಿಂದ ಸ್ರವಿಸಿ ಬಲೆ ಹೆಣೆದು ಜೇಡವು ಅದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ.. (ಪರಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದಾಗಿದೆ) ~ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತು

 

spider

“ಜೇಡವು ತನ್ನೊಳಗಿನ ದ್ರವವನ್ನು ಸ್ರವಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಬಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಆ ಬಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅದರೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸೂತ್ರಧಾರನಾಗಿಯೂ ಸ್ವತಃ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಧಾನ ಇದು” ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತು. 

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.